LYRIC

EIZU MEDINA- Eli Luzon- Composed By Eli Luzon & Yoni Roeh- Haneshama (A Selection Of Hits)- 1988

איזו מדינה, איזו מדינה
איזו מדינה מיוחדת במינה
,ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת
.איזו מדינה, איזו מדינה

.אנשים בוכים, מחירים עולים
.לשלם מיסים וגם קופת חולים
,אין כבר עבודה, הקופה ריקה
.אין ממה לחיות, סגרו את הלשכה
,בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים
.לקחו החסכונות, הלכו הפיצויים
.לנו כבר נמאס, דפקו לנו עוד קנס
.גם על החלב הוסיפו את המס

איזו מדינה, איזו מדינה
איזו מדינה מיוחדת במינה
.ממשלה דורשת, כסף מבקשת
.איזו מדינה, איזו מדינה

.יש לנו שרים, רק כסא רוצים
לא עושים דבר ורק מבטיחים
איפה השוויון, איפה החזון
.איפה המוסר, איזה ביזיון
,מה אשיר לכם ומה אספר
.יש דברים רבים עליהם נוותר
למרות הבלגן והחסרונות
.את מדינתנו לדורי דורות

TRANSLITERATION:

Eizo medinah, eizo medinah
Eizo medinah, meyuchedet beminah
Memshalah lochetzet,
medinah nilchetzet
Eizo medinah, Eizo medinah!

Anashim bochim, mechirim olim
Leshalem misim vegam kupat cholim.
Ein kvar avodah, hakupah reikah,
Ein mimah lichyot, Sagru et halishkah.
Bekneset hem yoshvim, aleinu hem ovdim,
Halchu haches’chonot, halchu hapitzuim
Lanu kvar nim’as, dafku od k’nas.
Gam al hachalav hosifu et hamas.

Eizo medinah, eizo medinah
Eizo medinah, meyuchedet beminah
Memshalah doreshet, kesef mevakeshet
Eizo medinah, eizo medinah!

Yesh lanu sarim, rak kise rotzim.
Lo osim davar verak mavtichim
Eifo hashivyon, eifo hachazon
Eifo hamusar, Eizeh bizayon!
Mah ashir lachem umah asaper,
Yesh d’varim rabim aleihem nevater.
Lamrot habalagan vehachesronot
At medinateinu ledorei dorot!