LYRIC

EIN ANACHNU- Daniel Waldman Ft. R’ Dovi Keilson- Composed By R’ Dovi Keilson- Bemakom Torah

אֵין אֲנַחְנוּ
מַסְפִּיקִים
,לְהוֹדוֹת
אֵין אֲנַחְנוּ
מַסְפִּיקִים
,לְהוֹדוֹת
אֵין אֲנַחְנוּ
מַסְפִּיקִים
,’לְהוֹדוֹת לְךָ הַ
אֵין אֲנַחְנוּ
מַסְפִּיקִים
.לְהוֹדוֹת

לְהוֹדוֹת לְךָ
,הַ’ אֱלֹקֵינוּ
לְהוֹדוֹת לְךָ
,’הַ
לְהוֹדוֹת לְךָ
,הַ’ אֱלֹקֵינוּ
אֵין אֲנַחְנוּ
מַסְפִּיקִים
.לְהוֹדוֹת