LYRIC

DAVID- Dudi Levy- Composed By Dudi Levy, Lyrics By Meir Goldberg- Hachaim Heim Chalom

כבר הלכתי אחרייך
בעקבות טיפות המים
להרים גבוהים של שיש
ופיסלתי את פנייך שם
כבר שאלתי כל נוסע
אם עלייך הוא יודע
.את האופק של יורדי הים

כשהשמש יורדת גם
בגללך אני לא נרדם
מדבר לעצמי וקם
אומר לך
דוד אוהב אותך
אל תגידי שלא ידעת
לנצח
דוד אוהב אותך
.ורוצה לעשות לך בת

כבר עברתי את הגשר
ודרכתי את הקשת
…לכבודך הרבה לפני ש
הסתבר לי שהנשק חם
ועברתי דיונה דיונה
כל מדבר וכל לגונה
.ובכל שדה, כל דונם ים

כשהשמש יורדת גם
בגללך אני לא נרדם
מדבר לעצמי וקם
אומר לך
דוד אוהב אותך
אל תגידי שלא ידעת
לנצח
דוד אוהב אותך
ורוצה לעשות לך בת
…או בן, או משהו