LYRIC

BOU NESAMEACH- Dedi- Composed By Aviel Graucher- Single 2017

אנחנו יהודים, כל יום מתפללים
,שה’ יאיר לנו דרך לחיים
שנוכל לעבוד אותו בשמחה
.כל יהודי זו ברכה

אבא שלנו, רואה את הכל
,הוא יודע מתי לסלוח ולמחול
-יהודים, כדאי שנתעורר מהר
…על משיח לא נוותר

CHORUS:
בואו נשמח
בואו נשמח
,את אבינו שבשמים
והקדוש ברוך הוא
והקדוש ברוך הוא
.יחזיר לנו כפל כפליים
(x2)

אנחנו יהודים, תמיד מאוחדים
,ברגעים טובים, וברגעים קשים
תשובה תפילה וגם צדקה
.מעבירים את רוע הגזירה

לראות את הטוב אחד בשני
-מסורתי, דתי
!!תמיד יהודי
-יהודים כדאי שנתעורר מהר
…על משיח לא נוותר

CHORUS:
בואו נשמח
בואו נשמח
,את אבינו שבשמים
והקדוש ברוך הוא
והקדוש ברוך הוא
.יחזיר לנו כפל כפליים
(x2)