LYRIC

BNEI AVRAHAM- Sung & Composed By Shivi Keller- Ani Nahar

כן) אנחנו בני אברהם)
,יצחק ויעקב
אברהם יצחק ויעקב

אנחנו שרים אליך
,מתפללים
שתביא כבר גאולה שלמה

תן לנו לב
,תן לנו אמונה
לסמוך עליו לבטוח רק בך

רחם על עצמך
,על ילדך
שלח לנו כבר את משיח צדקך

כל הנשמה
,תהלל יה
הללויה, הללויה