LYRIC

BIRKAT CHUPA- Ohad Moskowitz- Segula (Originally All Of Me- John Legend)

‘יהי רצון מלפניך ה
,אלוקי ואלוקי אבותי
,שתשרה שכינתך בבית הזה
ותסייע לחתן
,לחתן ולכלה
,לבנות בית, בששון, ושמחה
‘בית מלא בברכת ה
.בית מלא קדושה

אנא ה’, זכה את החתן
,החתן והכלה, לחיות באהבה
אנא ה’, זכה את החתן
.החתן והכלה, לחיות באהבה

זכה אותם לשמוח
,לשמוח אחד בשני
זכה אותם בבנים ובבנות
.בריאים ושלמים