LYRIC

ASHIRA LASHEM- Shlomo Simcha- Composed by Yitzy Waldner, Lyrics by Devorah Leah Kievman- Ani Kan

VERSE:
העולם כה נקי טהור בעיני
ביום הגדול הזה
,אפתח אפתח את שפתי
הלב כבר גדוש
עולה על גדותיו
,התרגשות עצומה על כל חסדיו
כל הטוב שיורד לי
,כל הטוב שיורד לי
מאוצרותיו הוא ממטיר
תהילותיו מתפרצות מפי
גורמות לי לשיר

CHORUS:
את הרגע הענק הזה
,אשמור בידי
אשירה לה׳
כי גמל עלי
(x2)