LYRIC

ASHIRA LASHEM- Shlomo Simcha- Composed By Yitzy Waldner, Lyrics By Devorah Leah Kievman- Ani Kan

העולם כה נקי טהור בעיני
ביום הגדול הזה
אפתח את שפתי
הלב כבר גדוש
עולה על גדותיו
התרגשות עצומה על כל חסדיו
כל הטוב שיורד לי
כל הטוב שיורד לי
מאוצרותיו הוא ממטיר
תהילותיו מתפרצות מפי
גורמות לי לשיר

את הרגע הענק הזה
אשמור בידי
אשירה לה׳ כי גמל עלי