LYRIC

ANI SHAR- Avraham Fried- Composed by Udi Damari, Lyrics by Avraham Fried- Kama Tov

VERSE 1:
,אם רק הייתי יכול
,הייתי נותן לך חיבוק גדול
,אם זה היה אפשר
.הייתי מאושר, כה מאושר
,אבל אני הקטן
,איך אוכל לחבק את בורא עולם
.כה נעלם ונסתר, כל כך מושלם
,אבל אני הקטן
,איך אוכל להחזיר קצת טוב
,אל האבא
האבא של כולם

CHORUS 1:
,אני שר
,אני שר רק בשבילך
,עם כל צליל אומר תודה
ובעצם אני מחבק אותך
,בחזרה
,שר רק לכבודך
,מתוך הלב והנשמה
כך בעצם אני מחבק אותך
בחזרה

VERSE 1:
,אחרי כל השירים
,אין לי עוד מלים
,אחרי המנגינות
,בוקעות עכשיו תפילות
,מכל הטוב שלא נגמר
,כל כולי מאושר
אני שר

CHORUS 2:
,אני שר
,אני שר רק בשבילך
,עם כל צליל אומר תודה
ובעצם אני מחבק אותך
,בחזרה
,שר רק לכבודך
,מתוך הלב והנשמה
כך בעצם אני מחבק אותך
בחזרה