LYRIC

Ani Holech- Shmuli Ungar- Composed By Pinky Weber- Shmueli 2

AD LIB:
בדרך
,שאדם רוצה לילך
מוליכין
.מוליכין אותו
,מענטשעלע, מענטשעלע
,מענטשעלע, מענטשעלע
,מענטשעלע, מענטשעלע
,באיזה דרך
באיזה דרך אתה
רוצה לילך

TEMPO 120:
אני הולך
,לבית הכנסת
לעבוד את בוראי, יתברך שמו

נדבות פי רצה נא השם
,ומשפטיך למדני
‘יהי רצון, מלפניך ה

שתהא
,שתהא
תפילתי צלולה
,וזכה וברורה
‘יהי רצון מלפניך ה

Artists : Shmueli Ungar
Album : Shmueli 2
Composer :Pinky Weber