LYRIC

ANI CHOSHEV ALEICHEM- Sung & Composed by Avraham Fried- Single ’05

כִּי אֲנִי יוֹדֵעַ
הַמַחְשָׁבוֹת
שֶׁאֲנִי חוֹשֵׁב עֲלֵיכֶם
,’אַהַהה, נְאוּם הַ
כִּי אֲנִי יוֹדֵעַ
הַמַחְשָׁבוֹת
שֶׁאֲנִי חוֹשֵׁב עֲלֵיכֶם
‘אַהַהה, נְאוּם הַ
(x2)

מַחְשָׁבוֹת לְשָׁלוֹם
וְלֹא לְרָעָה
לָתֵת לָכֶם אַחֲרִית
אַחֲרִית וְתִּקְוָוה
כִּי אֲנִי, אֲנִי יוֹדֵעַ
הַמַחְשָׁבוֹת
שֶׁאֲנִי חוֹשֵׁב עֲלֵיכֶם
‘אַהַהה, נְאוּם הַ
(x2)

TRANSLITERATION:

Ki ani yodea
ha’machshavot
She’ani choshev aleichem
Ah ha ha, ne’um Hashem,
Ki ani yodea
ha’machshavot
She’ani choshev aleichem
Ah ha ha, ne’um Hashem.
(x2)

Machshavot l’shalom
velo l’ra’ah
Latet lachem acharit
acharit vetikvah,
Ki ani, ani yo’deah
ha’machshavot
Sheani choshev aleichem
Ah ha ha, ne’um Hashem.
(x2)