LYRIC

ANI CHOSHEV ALEICHEM- Sung & Composed By Avraham Fried- Single ’05

כי אני יודע
המחשבות
שאני חושב עליכם
‘נאום ה

מחשבות לשלום
ולא לרעה
לתת לכם אחרית
אחרית ותקווה
כי אני, אני יודע
המחשבות
שאני חושב עליכם
אההה, נאום ה׳

TRANSLITERATION:

Ki ani yodea
ha’machshavot
She’ani choshev aleichem
Ah ha ha, ne’um Hashem.

Machshavot l’shalom
velo l’ra’ah
Latet lachem acharit
acharit vetikvah,
Ki ani, ani yo’deah
ha’machshavot
Sheani choshev aleichem
Ah ha ha, ne’um Hashem.