LYRIC

ANANIM- Sung & Composed by Nochi Krohn- Ananim

…ננ

VERSE 1:
תפתח את החלון ותראה את השמש
,והנה היא משתקלת עליך
והשמש אומרת “שאני פה כל היום
רק להביא אור ללבך

לפעמים יש עננים בשמים
,ואי אפשר לראות מעברם
אבל תדע שאני שם, שאני שם לעולם
“שעננים הם רק עננים

CHORUS 1:
תקפוץ לשמים, ותמחה כפים
,שאלוקים נותן לכל אדם נשמה
והנשמה נר אדם, שמאירה
אור של אהבה ושמחה וכח אין סוף

…ננ

VERSE 2:
כל אדם הוא עולם בעצמו
,ויש לו גם שמש שזורחת מבפנים
ואור המקור של כל כוחות העולם
והחשך הוא רק ענן

אז תפצח את החלון ותן לשמש לקרון
,כי רק שם תמצא את האמת כולה
ואור הבהיר שזוהר בתוכך
הנשמה אשר ברא

CHORUS 2:
תקפוץ לשמים, ותמחה כפים
,שאלוקים נותן לכל אדם נשמה
והנשמה נר אדם שמאירה
אור של אהבה ושמחה וכח אין סוף
(x2-4)

…ננ

ENDING:
לפעמים יש עננים בשמים
,ואי אפשר לראות מעברם
אבל תדע שאני שם, שאני שם לעולם
שעננים הם רק עננים

Transliteration:

Na Na…

VERSE 1:
Tiftach et hachalon, vitirey et hashemesh
Viheney he mistakelet alecha,
Vihashemesh omeret she’ani poh kol yom
Rak lihavee ohr lilibcha.
Lifamim yesh ananim bashamayim
Vi’eey efshar lirot meey evram,
Aval tedah she’ani sham, she’ani sham leolam
She’ananim hem rak ananim.

CHORUS 1:
Tikfotz lashamayim, vetimcha kapayim
Shelokim noten likol adam nishamah,
Vihanishamah ner adam,
Shemiyrah ohr shel ahava visimcha vikoach ein sof.

Na Na…

VERSE 2:
Kol adam hu olam li’atzmo
V’yesh lo gam shemesh shezorachat mibifnim,
V’ohr hamekor shel kol kochot haolam
Vihachoshech hu rak anan.
Az tiftach et hachalon viten la shemesh likron
Ki rak sham timtzah et haemet kulah,
V’ohr habahir shezoher bito’chi’cha
Hanishamah shehu barah.

CHORUS 2:
Tikfotz lashamayim, vetimcha kapayim
Shelokim noten likol adam nishamah,
Vihanishamah ner adam,
Shemiyrah ohr shel ahava visimcha vikoach ein sof.
(x2-4)

Na Na…

ENDING:
Lifamim yesh ananim bashamayim
Vi’eey efshar lirot meey evram,
Aval tedah she’ani sham, she’ani sham leolam
She’ananim hem rak ananim.