LYRIC

YERUSHOLAYIM- Ari Goldwag Ft. Yochanan Shapiro- Composed By Yochanan Shapiro- Lo Nafsik Lirkod

על הר את יושבת, קוראת לבנייך
,העיר היפה, היפה בעולם
נבואה כולנו, במשכנותייך
.העיר שאהבנו, יותר מכולם
חלמנו לבנות את- כל חורבותייך
,מתי תנחם ה׳ את ציון
תעמודנה רגלינו, בשערייך
עוד ישמע קול שמחה וששון

CHORUS:
ירושלים, ירושלים
,ירושלים, הבנויה
ירושלים, ירושלים
כעיר שחברה, לה יחדו

עומדות היו, היו רגלינו
,בשעריך ירושלים
עומדות היו, היו רגלינו
בשעריך ירושלים

ירושלים, ירושלים
,ירושלים, הבנויה
ירושלים, ירושלים
כעיר שחברה, לה יחדו