LYRIC

VEHI NOAM- Motty Steinmetz- Composed By Yanky Daskal- Haneshama Bekirbi

וִיהִי נֹעַם
הַ׳ אֱלֹקֵינוּ
אוֹי יוֹי יוֹי, אוֹי יוֹי יוֹי
,אוֹי יוֹי יוֹי עָלֵינוּ
וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ
,כּוֹנְנָה עָלֵינוּ
וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ
כּוֹנְנֵהוּ

וִיהִי נֹעַם
הַ׳ אֱלֹקֵינוּ
אוֹי יוֹי יוֹי
,אוֹי יוֹי יוֹי יוֹי יוֹי עָלֵינוּ
וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ
,כּוֹנְנָה עָלֵינוּ
וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ, וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ
כּוֹנְנֵהוּ