LYRIC

HARBEI NACHAT- Simcha Leiner- Composed By Yitzy Waldner, Lyrics By Miriam Israeli, Yitzy Waldner & Simcha Leiner- Kol Hakavod

ביקשתי בן, נתת לי
,ביקשתי בת, נתת לי
ביקשתי בית עם המון ברכה
למשפחה

ת׳הפרנסה, נתת לי
,את הבריות, נתת לי
וגם את כל החסד בחיי
עד בלי די

,אבל אני יודע שיש עוד דבר
והוא בעצם העיקר

,התפללתי ושמעת)
(נתת לי הכל

נתת לי בנים
נתת לי בנות
אני מאוד רוצה
,מכל אחד לראות
הרבה נחת
הרבה נחת

ויזכו לראות בנים
,בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצוות
ובמצוות