LYRIC

BIRCHAS HABAYIS- Aish- Composed By Baruch Levine- Aish 2

יהא זה, יהא זה המקום
,נווה משכן לשלום
בו תנוח לה שלווה
.כאן תדור האחווה
יהא זה, יהא זה המקום
,נווה משכן לשלום
פה יפגשו נחת ושמחה
עם ברכה והצלחה

בצל זאת הקורה
,יתרונן קול התורה
בזה המעון
,בזאת הפינה
תהיה שרויה השכינה