LYRIC

ASHIRA LASHEM- Shlomo Simcha- By Yitzi Waldner, Lyrics- Devorah Leah Kievman- Ani Kan Album
—————————————-
העולם כה נקי טהור בעיני
ביום הגדול הזה
אפתח את שפתי
הלב כבר גדוש
עולה על גדותיו
התרגשות עצומה על כל חסדיו
כל הטוב שיורד לי
כל הטוב שיורד לי
מאוצרותיו הוא ממטיר
תהילותיו מתפרצות מפי
גורמות לי לשיר
—————————————-
את הרגע הענק הזה
אשמור בידי
אשירה לה׳ כי גמל עלי
—————————————-